НОИ ПУСКА НОВИ ЧЕТИРИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ


Националният осигурителен институт (НОИ) разработи нови четири електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg). Те са активни от 16 декември 2013 г.

Две от електронните услуги представляват алтернативни способи за представяне на документи в териториалните поделения на НОИ по интернет. Първата от тях е „Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството – обр. УП-4”, която се изисква за отпускане на социална пенсия за старост по чл. 89а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) на лица, навършили 70-годишна възраст и за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО. Другата услуга е представяне на Декларация за семейни обстоятелства – обр. УП-5, с която се декларират семейни обстоятелства, водещи до прекратяване на пенсията. Тя е достъпна и за клиенти на дирекция “Европейски регламенти и международни договори” (ЕРМД) в НОИ. Заявлението за всяка от двете е-услуги се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез персоналния му идентификационен код (ПИК), издаден от института. За двете услуги не се заплаща такса.
Разработена е нова услуга и за осигурителите. По електронен път вече е възможно подаването на заявление за Издаване на удостоверение за наличието или липсата на трудови злополуки. С удостоверението осигурителят доказва липсата/ наличието на трудови злополуки, официално регистрирани в НОИ, за определен период от време. Удостоверението служи при комплектоване на изисквана документация за участие в обществени поръчки, конкурси и др. Услугата е платена, съгласно Тарифата за НОИ. Заявлението се подписва с електронния подпис на осигурителя лично или от упълномощено от него лице.
Последната нова услуга, която НОИ стартира през тази година, е подаване на Декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица (ПОБ). Услугата позволява тази декларация да се подава по електронен път и цели намаляване на административната тежест за гражданите. Електронната услуга е безплатна. Заявлението се подписва от лицето с електронния му подпис или се защитава чрез ПИК, издаден от НОИ.
С новите четири продукта броят на разработените и внедрени от НОИ през 2013 г. електронни услуги е общо 17. От тях 14 са административни и 3 – справочни. Институтът ще продължи да предоставя нови е-услуги и да усъвършенства вече работещите и през следващата 2014 г. Основната цел е да се облекчат гражданите и бизнеса, ползващи услугите на института.Информацията е на НОИ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

НОИ ПРЕДЛАГА ТРИ НОВИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ,ЕДНА ОТ ТЯХ Е ЗА АВТОМАТИЧНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАЖОт днес,13 май 2013 г. Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, предлагани през интернет- страницата на институцията.

Към вече съществуващите е-услуги се прибавят три нови програмни продукти, насочени към различни групи потребители.
Всички осигурени лица вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия/и и добавка/и за избран от тях период. За изпращане на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ. Условията за заплащане и получаване на удостоверението са описани в публикуваната инструкция. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Административни услуги”.
На потребителите на осигурителна информация е предоставен достъп до две нови справочни услуги. „Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване (ДОО)”, дава възможност на осигурителите и самоосигуряващите се лица да получават детайлна информация за осигурените от тях лица. Чрез нея те лесно ще могат да следят етапите и състоянието, до което е достигнала обработката на документите, представени от тях в териториалните поделения на НОИ. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Справки”/ „по БУЛСТАТ и Идентификационен код на осигурител (ИКО)”.
“Преизчисляване на стаж към трета категория труд” е другата нова е-услуга от групата на справките. Тя е в помощ както на работодателите и служебните лица, преценяващи правото и изготвящи документите за пенсиониране, така и на самите осигурени лица. След въвеждане на продължителността на положения труд по съответните категории в години, месеци и дни, системата прави автоматично преизчисляване на данните според нормативните изисквания към трета категория труд. Услугата е достъпна чрез рубриката „Е-услуги”/ „Справки”/ „със свободен достъп”.Информацията е на НОИ.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM

ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО ЗДРАВНОТО НИ ДОСИЕ ВЪВЕЖДА НЗОКНов надграден вариант на информационната си система пуска Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Системата ще улесни достъпа на хората до здравните им досиета и ще предлага нови електронни услуги – известяване за здравни услуги и полагащи се прегледи чрез есемес и имейл, онлайн смяна на личния лекар.

Това стана ясно днес по време на пресконференция за новите възможности на Персоналната информационна система (ПИС).

С абонаменти за нотификация системата на НЗОК ще уведомява за настъпили събития, например промяна в пациентската информация, промяна в комуникационен канал; за предшестващи нотификации за събития – например годишен профилактичен преглед.

ПИС ще предупреждава за профилактични прегледи 2 пъти в годината;
нотификации за детето или подопечно лице, например уведомление за правото на периодични профилактични прегледи.Абонаментът се създава на сайта на Касата, като може да се избере честотата на информиране на здравноосигурения. Той се създава чрез влизане в системата чрез електронен подпис или персонален код.

От 15 април започва издаването на универсален код за достъп до персонализираната информационна система на НЗОК.

В системата ще се влиза през официалния сайт на НЗОК. Тя ще осигурява достъп до здравното досие на пациентите и постъпващата в реално време информация за договорена и извършена дейност на лечебните заведения.

В досието си хората ще виждат информация за всички извършени прегледи, изследвания, операции и други манипулации, а и наличие на Европейска здравноосигурителна карта. В момента тази информация се актуализира веднъж месечно от лекари, болници, лаборатории и другите договорни партньори на НЗОК веднъж месечно.

Достъпът до персонализираната информационна система ще става чрез 10-символен, буквено-цифров код, който ще се издава във всяко едно РЗОК в страната, чрез подаване на заявление. Заявлението ще се подава и получава лично с представяне на документ за самоличност.Непълнолетните ще имат достъп до здравното си досие, чрез универсалния код на родителя, подал заявление от тяхно име, обясниха от касата.

Ползите от разширяването на персоналната информационна система за пациента са улесняване достъпа до медицинската информация за договорните партньори и
достъп до здравната информация на пациента в реално време, поясни днес инж. Таня Загорова – началник отдел „Информационно осигуряване на извънболнична и болнична медицинска помощ“ в НЗОК.

За НЗОК това ще доведе до контрол на изразходваните публични средства, реална оценка за стойността на медицинските услуги, ефективен разход на средствата и своевременно планиране и прогнозиране на бюджета.

До месец май сме дали гратисен период за лечебните заведения да започнат да се отчитат електронно в реално време, ежедневно, заяви по време на пресконференцията управителят на НЗОК д-р Пламен Цеков.По думите му онлайн отчитането върви от 2 години. “Ако информация не е постъпила до нас, ние какво да плащаме? В интерес на лечебните заведения е да се отчитат.Не е необходимо да се налага санкция“, каза още д-р Цеков.

Електронното отчитане на договорните партньори на НЗОК в момента се извършва ежемесечно.Информацията е от vesti.bg.

Даниела Кушева

KUSHEVANEWS.COM